Chấp thuận các Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng website vuviking.com , bạn đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và Điều khoản sử dụng được quy định dưới đây.

Thông tin hiển thị:

Các nội dung hiển thị trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin game đến người sử dụng.

Thông qua vuviking.com, cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên web của vuviking.com, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang web dưới dạng văn bản, hình ảnh, video , cơ sở dữ liệu.

Trách nhiệm của vuviking.com

Thông tin của vuviking.com là những thông tin game tổng hợp. Bạn đồng ý rằng vuviking.com có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những thông tin. Bạn cũng đồng ý rằng vuviking.com có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn bình luận trên website để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với qui chế của website.

Trách nhiệm của bạn

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại thông tin và website của vuviking.com Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.